مفتول مسوار

– افزایش مقاومت و طول عمر.

– نقطه ذوب پایینی دارد.

– در صنایع برقی، قطعه سازی و پوشاک کاربرد دارد.