طناب فولادی

محصولات تولیدی عبارتند از:

  • نوع مفتول مصرفی
  • ساختارهای مختلف
  • قطرهای مختلف
  • مغزی
  • استانداردهای مختلف
  • تاب طناب فولادی
  • انواع طناب فولادی
  • انواع استرند
  • انواع سیم مهار
  • اسلینگ