مفتول طوقه لاستیک

– ایجاد ثبات و مقاومت در تایر.

– افزایش مقاومت خستگی.

– پوشش برنز باعث کاهش چسبندگی تایر به فولاد.