مفتول جوش زیر پودری

– بیشترین نرخ رسوب در میان فرایندهای جوشکاری ذوبی.

– کاهش خطای نیروی انسانی در نتیجه کیفیت مطلوب.

– عدم وجود اشعه ماورابنفش.

قابل استفاده در روش های نیمه خودکار، خودکار و ماشینی می باشد. از مزایای این نوع جوشکاری می توان جوشکاری بدون تشعشع، کیفیت بالای جوش، جوش با سطح هموار و بدون پاشش قطرات مذاب را نام برد. همچنین رسوب الکترود با بازدهی بالا و جوشکاری با سرعت بالا از دیگر مزایای آن است.

وزن کلاف: ۲۵ کیلوگرم

وزن پالت: ۱۰۰۰ کیلوگرم

 

مشخصات

نوع

کربن استیل کم-منگنز با پوشش مس S1/ EL12/JIS1
کربن استیل منگنز-متوسط با پوشش مس S2/ EM12/JIS2
S3/ EH12K/JIS3
کربن استیل منگنز-بالا با پوشش مس S4/ EH14/JIS4
کربن استیل منگنز-متوسط با پوشش مس S2Si/ EM12K/JIS2Si
نوع کربن استیل منگنز-متوسط با پوشش مس S2Si2/ EM13K/JIS2Si2
نوع کربن استیل منگنز-بالا با پوشش مس S3Si/JIS3Si
نوع کم آلیاژ با پوشش مس S2Mo/ EA1-EA2/JIS4Mo
نوع کم آلیاژ با پوشش مس S4Mo/ EA3/JIS4Mo