فولادهای آلیاژ بالا و ضد زنگ

– مناسب برای جوشکاری در دماهای بالا.

– دارای روکش روتیلی در بیش تر محصولات.

 

SMAW:

ردیف

کد EN

کد AWS

کد محصول

۱ E 19 9 L R 1 2 E308L-16 YE308L-16
۲ E 19 9 H B 2 2 E308H-15 YE308H-15
۳ E 19 9 L R 1 2 E308L-17 YE308L-17
۴ E 19 9 L B 2 2 E3088L-15 YE308L-15
۵ E 19 9 L R 5 3 E308L-26 YE308L-26
۶ E 19 9 H R 1 2 ER308H-17 YE308H-17
۷ E 19 9 Nb R 1 2 E347-17 YE347-17.80
۸ E 19 9 Nb R 3 2 E347-16 YE347-16
۹ E 19 9 Nb B 2 2 E347-15 YE347-15
۱۰ E 19 9 Nb R 1 2 E347-17 YE347-17.86
۱۱ YE.53
۱۲ E 20 10 3 R 1 2 YE3R12
۱۳ E 20 10 3 B 1 2 YE3B12
۱۴ E 19 12 3 L R 1 1 E316L-16 YE316L-16
۱۵ E 19 12 3 L R 1 2 E316L-17 YE316L-17
۱۶ E 20 10 3 R 7 3 E308Mo-26 YE308Mo-26
۱۷ E 19 12 3 L R 1 1 E316L-16 YE316L-16.34
۱۸ E 19 12 3 L B 2 2 E316L-15 YE316L-15
۱۹ E 19 12 3 L R 5 3 E316L-26 YE316L-26
۲۰ E 19 12 3 Nb R 3 2 E318-17 YE318-17
۲۱ E 19 12 3 Nb B 4 2 E318-15 YE318-15
۲۲ E 19 13 4 N L R 3 2 E317L-17 YE317L-17
۲۳ E 18 16 5 N L R 3 2 YENLR32.63
۲۴ E 25 20 R 1 2 E310-16 YE310-16
۲۵ E 25 20 B 2 2 E310-15 YE310-15
۲۶ E 23 12 2 L R 1 1 YE309MoL-16
۲۷ E 18 8 Mn B 1 2 (E307-16) YE307-16
۲۸ E 18 8 Mn B 4 2 (E307-15) YE307-15
۲۹ E 22 9 3 N L R 3 2 E2209-17 YE2209-17
۳۰ E 22 9 3 N L R 5 3 E2209-26 YE2209-26
۳۱ E 18 8 Mn B 8 3 (E307-25) YE307-25
۳۲ E 22 9 3 N L R 1 2 (E2209-16) YE2209-16
۳۳ E 22 9 3 N L B 2 2 E2209-15 YE2209-15
۳۴ E 23 12 L R 3 2 E309L-17 YE309L-17
۳۵ E Z 23 12 R 7 3 E309-26 YE309-26
۳۶ E309L-16 YE309L-16
۳۷ E 23 12 2 L R 3 2 E309MoL-17 YE309MoL-17.70
۳۸ E 23 12 2 L R 5 3 E309MoL-17 YE309MoL-17.71
۳۹ E 23 12 L B 4 2 E309L-15 YE309L-15
۴۰ E 13 B 4 2 E410-15 YE410-15
۴۱ E 13 4 R 3 2 E410NiMo-16 YE410NiMo-16
۴۲ E 13 4 B 4 2 E410NiMo-15 YE410NiMo-15
۴۳ YE.37
۴۴ E 25 9 4 N L R 3 2 YENLR32.53
۴۵ E 25 9 4 N L B 4 2 YENLB42.55
۴۶ E 29 9 R 3 2 E312-17 YE312-17.81
۴۷ E 29 9 R 1 2 (E312-17) YE312-17.82
۴۸ E 20 16 3 Mn N L B 4 2 YEMnLB42.25
۴۹ E 20 25 5 Cu N L R 3 2 E385-16 YE385-16
۵۰ E 20 25 5 Cu N L 3 2 YECuNL32.63
۵۱ E 25 22 2 N L R 1 2 (E310Mo-16) YE310Mo-16