روکش کاری سخت

– مستحکم در برابر فرسودگی.

– حفره در جوش به وجود نمی‌آید.

– افزایش عمر کاری.

– تعمیر ابزارهای حفاری.