اتصال مواد غیر مشابه

– منعطف و ارتجاعی.

– پیشگیری از شکنندگی های هیدروژنی.

– مقاومت کششی و شکل پذیری بالا.