چدن

– تعمیر قطعات شکسته چدنی و اصلاح و اتصال آن بکار می‌رود.

– کاهش حساسیت در مقابل ایجاد ترک در محل جوش.

– افزایش استحکام جوش.

– میزان کمتر ضریب انبساط جوش.